Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Stamps!  Wil je voorafgaand aan het gebruik van de app Stamps, deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) goed doorlezen?  Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de services (“Service”) die Stamps B.V. (“Stamps”, “wij”, “we”, “onze”, “ons”) gevestigd in Nederland, jou gratis aanbiedt. Dit heeft dus betrekking op jouw gebruik van de app Stamps, via de Android of iOS applicatie. Het omvat Voorwaarden waarmee wij en jij (“Gebruiker”) akkoord gaan als je een account aanmaakt. De Service omvat alle services, features, de technologie en software die hiervoor nodig is. 

Accepteren voorwaarden

Wanneer je een account aanmaakt in Stamps, ga je akkoord met deze Voorwaarden als ook met ons Privacy Statement. Wanneer wij een aanpassing maken van deze Voorwaarden, communiceren wij dit één (1) maand van tevoren met onze gebruikers. Je hebt dan als gebruiker het recht om het akkoord in te trekken, ofwel op te zeggen. 

Als er nieuwe services bijkomen, kunnen daar andere Voorwaarden bij horen. Die worden dan ook in deze Voorwaarden verwerkt.

De Service van Stamps

Wij verstrekken jou graag gratis de Service van Stamps onder  deze Voorwaarden. 

Dit doen wij om de missie van Stamps te kunnen realiseren: het verlichten van jouw emotionele traject voor jouzelf en jouw dierbare netwerk. 

In Stamps kun je eenvoudig jouw verhaal opschrijven en voorzien van foto’s. Het opschrijven helpt  in de verwerking, je schrijft het van je af. Maar je laat het ook je hele netwerk in één keer weten, waardoor je het moeilijk verhaal niet keer op keer hoeft te vertellen. Je kan hierbij jouw netwerk uitnodigen om je te volgen en hen op deze manier eenvoudig op de hoogte houden. Zij kunnen op jouw verhalen reageren door een emoticon of een reactie in woorden te geven. Ook hebben ze de mogelijkheid om je een kaartje of aardigheidje te sturen. De Services staan uitgebreider uitgelegd op www.stamps-app.com.

Ons gegevensbeleid

Voor het verstrekken van onze Service moet informatie worden verzameld en gebruikt, ofwel “Verwerkt”. In onze privacy statement wordt uitgelegd hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen. Het verstrekt ook informatie over jouw rechten betreffende jouw persoonsgegevens. 

Registratie en account

Je kunt de app Stamps alleen gebruiken wanneer je je registreert als gebruiker. Registreren als gebruiker houdt in dat je een gebruikersnaam aanmaakt, een correct e-mailadres gebruikt en een wachtwoord aanmaakt. Dit is voor ons van groot belang omdat wij op deze manier met Stamps een veilige omgeving kunnen aanbieden. Niemand kan zomaar meelezen, een schrijver moet jou als Gebruiker met account eerst accepteren. Het is van belang dat je deze informatie up-to-date houdt. We raden het aan om je eigen naam te gebruiken als gebruikersnaam zodat jouw naasten jou kunnen herkennen in de app. Je hoeft je echte identiteit niet te verhullen, maar moet ons wel van correcte en accurate informatie voorzien

Wanneer je een account aanmaakt in Stamps en dus akkoord gaat met deze Voorwaarden, garandeer dat je de wettelijke leeftijd of toestemming hebt van een autoriteit/meerderjarige om een bindend contract aan te gaan. Om Stamps te downloaden moet je ten minste 13 jaar zijn wanneer je Stamps downloadt. Om een traject aan te maken in Stamps, moet je tenminste 16 jaar oud zijn. Het is niet toegestaan om:

– een beledigende, obscure, vulgaire of andere onwetmatige gebruikersnaam te kiezen;

– een account aan te maken als je eerder verwijderd bent wegens schending van deze Overeenkomst of de wet;

– een account aan te maken en te gebruiken wanneer er wet- of regelgeving op jou van toepassing is die dit verbiedt.

Wij behouden het recht om een registratie of gebruikersnaam te weigeren, aan te passen, of het eigendom van een gebruikersnaam aan te passen. Als Gebruiker draag je de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met je account en om je wachtwoord geheim te houden. Je mag andermans inloggegevens niet gebruiken zonder toestemming van die Gebruiker. Wanneer iemand toch zonder toestemming jouw account gebruikt, of er andere veiligheidsschendingen plaatsvinden waar jij vanaf weet, laat je het Stamps direct weten. Dit kan via info@stamps-app.com.

Safety of your account

Jouw profiel staat standaard op privé en is afgeschermd via een tweeledig beschermingsmechanisme. Om jou te vinden moet je een unieke code, die gekoppeld is aan jou als Gebruiker, delen met jouw netwerk. Andere Gebruikers kunnen jou vervolgens vinden via deze code. Als tweede en laatste stap is het aan jou om de andere Gebruiker te accepteren. De verantwoordelijkheid met wie jij jouw code deelt en wie jij accepteert om jou te volgen, ligt bij jou. Je hebt later nog de mogelijk om volgers de rechten weer te ontzeggen. Als je dat doet, kunnen zij jouw traject niet meer volgen. 

Regels over Content

We willen dat Stamps een veilige plek is waar jij jouw emotionele verhaal kan delen of iemand anders’ verhaal kan volgen. We willen dat Stamps, hoe emotioneel het traject en de berichten ook kunnen zijn, een fijne plek is om te delen hoe het gaat. Het is om die reden dat we het belangrijk vinden dat Gebruikers met respect met elkaar omgaan. Daarom hebben wij een aantal regels omtrent gedrag opgesteld en ook over de Content de je mag plaatsen.

Voor deze Overeenkomst heeft “Content” betrekking op alle teksten, afbeeldingen en reacties onder teksten, mogelijk gemaakt door de Service van Stamps. Jouw gedrag betreft het plaatsen van Content, zoals verhalen en foto’s, als ook reacties op berichten. Alle Content moet intellectueel eigendom zijn van degene die de Content plaatst. Link niet naar informatie waar je geen rechten voor hebt om naar te verwijzen. Stamps kan geen authenticiteit garanderen over de Content die gebruikers plaatsen. Je gaat ermee akkoord dat je bij gebruik van de Service, Stamps vrijwaart en zelf risico draagt voor de Content die jij plaatst en deelt. Je gaat er dus mee akkoord dat jij de enige verantwoordelijke en aansprakelijke bent voor eventuele schade, verlies of claims bij jou of elke andere partij die voortvloeit uit deze Content. 

– schadelijke, frauduleuze, illegale, onwettelijke, hatelijke, vulgaire, obscure, pornografische, lasterlijke, racistische, bedreigende, mishandelende of anderszins beledigende Content plaatsen, of andere informatie waarvan Stamps redelijkerwijs vindt dat het ongepast is. Bovendien mag je niet misleiden, bedriegen of opzettelijk valse informatie delen;

– privégegevens of informatie plaatsen die kan leiden tot identiteitsfraude. Denk daarbij aan gegevens zoals creditcardnummers, andere financiële- of persoonsgegevens, of vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden. Dit betreft privégegevens en informatie van jou maar ook van anderen. Deel ook geen informatie zoals foto’s, namen of gezondheidsinformatie, of andere zeer persoonlijke informatie over anderen, zonder toestemming van de persoon over wie je schrijft. Deel niets waarmee je andermans rechten schendt;

– gegevens verkopen, licenties verkopen of kopen wanneer ze verkregen zijn van ons of via onze Service. Je mag ook geen onderdelen van jouw account verkopen, zoals inloggegevens, profielfoto’s of teksten;

Je behoudt het intellectueel eigendom over de Content die jij plaatst binnen Stamps. Wanneer je Content plaatst in Stamps geef je Stamps een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde, toewijsbare en sub-licentieerbare rechten om jouw Content te gebruiken, kopiëren, te vertalen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en er afgeleiden van te maken in de context van onze Service. Daarbij houden we jouw Privacy-voorkeuren in acht.

Jouw privacy voorkeuren staan momenteel standaard op privé. Wanneer je besluit om jouw traject te delen met naasten, doorga je twee stappen (1: deel jouw unieke code. 2: accepteer volgverzoeken). Vervolgens laten wij de content uit jouw traject zien aan degene die jij geaccepteerd hebt. 

Je geeft ons toestemming om jouw Privacy-voorkeuren in acht houdend, jouw gebruikersnaam, foto, volgrelaties en Content te tonen.

Toegang tot jouw Content

Stamps gaat zeer zorgvuldig om met jouw Content. Stamps houdt de toegang tot jouw Content zo beperkt mogelijk. Alleen de beheerder heeft directe toegang tot jouw Content. Stamps heeft wel het recht om jouw Content in te zien, te bewaren, aan te passen, en de Content weer te geven wanneer het van belang is:

– om fraude te ontdekken en voorkomen, of andere veiligheids- of technische problemen te adresseren;

– aan toepasbare wetten te voldoen of aan legale processen of overheidsverzoeken te voldoen;

– om de veiligheid van Stamps en haar gebruikers te beschermen.

Het recht om Content te monitoren

Wij behouden het recht, maar hebben geen verplichting, om Content te monitoren. We zullen de Content niet proactief monitoren. Ook controleren wij de achtergrond en informatie (gebruikersnaam etc.) van onze gebruikers niet. We willen namelijk niet met jou meelezen. Wij nemen dus geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor de Content die geplaatst wordt, of voor de Gebruikers die in Stamps komen. We kunnen om deze reden de kwaliteit van Content niet garanderen. Ook kunnen we niet garanderen dat er beledigende, of andersoortige vervelende Content in Stamps komt. 

Wanneer wij besluiten bepaalde Content te monitoren, doen we dat op discrete wijze. Wanneer je last hebt van een Gebruiker die voor jou vervelende Content plaatst, mag je dit melden op info@stamps-app.com. Dan doen wij ons best om hier integer mee om te gaan en het juist af te handelen. 

Gevolgen van de Content

Omdat wij niet proactief monitoren, erken je bij het aangaan van deze Voorwaarden dat Stamps geen controletaak en geen verplichting heeft om actie te ondernemen om na te gaan welke gebruikers toegang hebben tot de Service, welke Content er via onze Service geplaatst wordt, hoe jij de Content interpreteert, of wat er plaats vindt als gevolg van deze Content. De Service kan dus informatie bevatten die voor jou beledigend of ongepast is. Stamps is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de accuraatheid, legaliteit, degelijkheid of het intellectueel eigendom van de Content die op onze Service beschikbaar is. 

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor de volgrelaties die jij aangaat met andere gebruikers. Wij geven kunnen geen gepast gedrag van andere gebruikers garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het gedrag of de Content van jou of andere gebruikers die plaatsvinden via onze Service, inclusief maar niet gelimiteerd tot lichamelijke schade, emotionele stress, of andere schade die voorkomt uit Content van gebruikers of de gevolgen van deze content. Daarom vragen wij jou verantwoordelijk om te gaan met jouw volgrelaties in Stamps.  

Recht om Content te verwijderen

Wij hebben het recht om jouw account of Content te verwijderen, ook zonder dit aan te kondigen. Dit kan gedaan worden zonder jou te betrekken en Stamps is dan niet verantwoordelijk naar jou of derden. Wij mogen dat doen wanneer:

– Je een verzoek vanuit jou als gebruiker doet;

– Je contractbreuk pleegt op basis van deze Overeenkomst of andere overeenkomsten en richtlijnen;

 Dat wordt gevraagd door wettelijke instanties;

 Er technische of veiligheidsproblematiek is;

– Er langere perioden (meer dan een jaar) aan inactiviteit is. 

Wij zullen jouw verzoek om data te verwijderen niet inwilligen wanneer het door anderen is gekopieerd (bijvoorbeeld als het gescreenshot is), het nodig is voor de opsporing van illegale activiteiten, dit niet mogelijk is door technische beperkingen, schending van deze Voorwaarden opspoort, wanneer we aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen, of wanneer we aan verzoeken van gerechtelijke instanties of autoriteiten moeten voldoen. Dan wordt de inhoud bewaard tot het niet langer noodzakelijk is. 

Restricties aan het gebruik van Stamps

Je mag geen Content plaatsen of gebruik van de Service maken:

– om te spammen, commerciële activiteiten uit te voeren, om te adverteren, of illegale producten te verkopen;

– wanneer je hiermee de wet overtreedt;

– wanneer het een onredelijk groot aandeel inneemt van de infrastructuur van Stamps;

– om het functioneren van Stamps te belemmeren of dwarsbomen, zoals door het plaatsen van te veel verzoeken tegelijkertijd (DDOS aanvallen);

– om acties uit te voeren waarbij je software virussen of andere computercodes, worms, logica bommen, bestanden, of andere programma’s of codes gebruikt die de bedoeling hebben om Stamps te verstoren, ontwrichten, beschadigen of limiteren. Je mag niets doen wat de werking van Stamps schaadt of leidt tot toegang tot systemen, data of wachtwoorden van Stamps. Je mag ook niemand opdracht geven om een van het bovenstaande uit te voeren.

Verlening van de Service

Wij doen ons best om de Service ten allen tijden te verlenen. We kunnen echter niet garanderen dat de service op elk moment (volledig) functioneel is, zonder vertraging.

Geldigheid overeenkomst

Deze overeenkomst is geldig tot jij besluit jouw account en data te verwijderen. De Content wordt dan verwijderd van de Service. Je hebt tevens de mogelijkheid om jouw traject of individuele updates, teksten of foto’s zelf te verwijderen. Deze zijn dan direct verwijderd. De Content kan echter bewaard blijven wanneer jij of iemand anders, hier een kopie of download van heeft. Daarnaast kan het voor een periode blijven staan op de back-up van onze server maar dan zal het niet meer toegankelijk zijn

Vrijwaring

Stamps is niet aansprakelijk bij onrechtmatige daad, (toekenbare) tekortkoming, of op basis van enig andere grondslag, voortkomend uit onze Service. 

Heersend recht

Jij en Stamps zijn op basis van deze Voorwaarden overeengekomen dat wanneer je actie onderneemt om een geschil op te lossen op basis van onze Service of gerelateerd aan onze Service, je die actie binnen één (1) jaar onderneemt nadat de aanleiding tot actie zich voorgedaan heeft. Na één jaar vervalt de aanleiding waarop actie als gevolg van een aanleiding genomen kan worden. 

Deze Voorwaarden en andere geschillen die eruit voortkomen zullen onderworpen wordt aan de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen of vorderingen zijn onderhevig aan de exclusieve wetgeving van de rechtbank van Amsterdam. 

Integratie en scheidbaarheid clausule

Deze Voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen jou en Stamps met betrekking tot het gebruik van de Service. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere (vormen van) communicatie tussen jou en Stamps met betrekking tot de Service. Wanneer één of meerdere onderdelen van deze Voorwaarden niet afdwingbaar zijn, worden die zo minimaal mogelijk uitgesloten zodat de rest van de Voorwaarden van kracht blijven. Wanneer het niet lukt om het recht te handhaven aan de hand van een of meerdere van deze Voorwaarden wordt dat niet gebruikt om andere rechten vrij te waren, niet nu en niet in de toekomst.

Wanneer we in specifieke gevallen wel aansprakelijkheid vrijwaren betekent dat niet dat we dat nog eens zullen doen in de toekomst.

Overige bepalingen

Wij zijn niet aansprakelijk wanneer we falen om onze verantwoordelijkheden, voortkomend uit deze Overeenkomst te handhaven in situaties van overmacht, zoals maar niet uitsluitend door, technisch, mechanisch of communicatief falen of afbraak.  Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor jou en niet overdraagbaar of sub-licantieerbaar zonder onze geschreven toestemming. Stamps mag deze Voorwaarden overdragen, toewijzen of delegeren zonder goedkeuren of toestemming, bijvoorbeeld bij verandering van eigenaarschap of rechtsvorm. De Voorwaarden geven geen rechten aan derde partijen.  We behouden alle rechten die we niet nadrukkelijk aan jou hebben verleend. Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden zal alle berichtgeving plaats vinden per mail.

Feedback

Alle feedback is welkom. Wij kunnen deze input wellicht gebruiken om de app Stamps door te ontwikkelen. Heb je ideeën, mail ons gerust. Dit kan op info@stamps-app.com. Wij kunnen de mails intern bespreken voor de eventuele doorontwikkeling.

Download

Je kunt onze Gebruikersvoorwaarden hier downloaden.

Contact us

Stamps B.V. staat geregistreerd aan de Kamer van koophandel met het KvK nummer: 85343544. Je kunt contact opnemen met info@stamps-app.com of op het volgende adres:

Minstraat 19bis,

3582CA Utrecht

Netherlands

Privacy Statement

Stamps is een app waarmee mensen diverse soorten trajecten kunnen delen met hun naasten, waaronder gezondheids- of ziektetrajecten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Daarom staat uw profiel in de app standaard op privé en hebben wij een unieke code gecreëerd waarmee degenen die u uitnodigt u kunnen vinden in de app. Vervolgens moet u nog toestemming geven om andere gebruikers te accepteren als uw volger in de app.

In dit document willen wij u informeren over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’). Ook worden uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toegelicht.

About Stamps

Met de app Stamps kunt u uw netwerk op de hoogte houden van uw traject, bijvoorbeeld uw gezondheids- of ziektetraject. Dit kan dus gevoelige data omvatten, zoals over uw gezondheid. 

Alle data wordt verzameld, verwerkt en beschermd in overeenstemming met de AVG. Stamps B.V. is verwerkingsverantwoordelijke. Onze technische partner Bytecode is verwerker van de data. Zij zorgen voor de juiste technische bescherming van uw data. 

1.    Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
Wij verzamelen via de app de volgende persoonsgegevens:

§  Uw emailadres;

§  Uw naam (maar u kunt er ook voor kiezen om een fantasienaam te gebruiken; in dat geval is dit in principe geen persoonsgegeven);

§  Uw wachtwoord;

§  Uw unieke code (deze dient ter bescherming van uw account: u kunt alleen gevonden worden in Stamps als u de code deelt met anderen);

§  Uw foto (maar u kunt er ook voor kiezen om die niet te uploaden; in dat geval is er hier niet sprake van een persoonsgegeven).

Als u gebruik maakt van de app en daarbij bijvoorbeeld foto’s plaatst of in de tekst privé-gegevens opneemt, zijn dat ook persoonsgegevens die onder de privacyregels vallen. Als een volger privégegevens opneemt in haar/zijn reactie, vallen die ook onder de privacyregels.

Daarnaast verwerken wij de volgende data:

·      Wie uw volgers zijn en wie u zelf volgt.

De app wordt onderhouden door een gespecialiseerd extern bedrijf. Wij hebben met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst gesloten om te garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ook hebben zij diverse veiligheidsmaatregelen genomen om uw data te beschermen. 

Wij zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en zorgvuldig worden behandeld, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen uw gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is en zullen uw gegevens niet gedeeld worden met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten om misbruik, datalekken en niet-geautoriseerde bezoeken te voorkomen.

Bewaringstermijn van data

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot u besluit dat we deze gegevens mogen verwijderen. Dit kunt u in de app Stamps doen, of u kunt ons mailen op info@stamps-app.com met het verzoek om data te verwijderen. 

Uw toestemming kunt u altijd intrekken. U kunt zelf wel uw gegevens met derden delen doordat u iemand accepteert als volger (via een unieke code). Dat valt dan onder uw verantwoordelijkheid. Maar als daardoor persoonsgegevens van de volger in ons systeem terecht komen, valt dat onder onze verantwoordelijkheid en geldt dit privacy statement ook voor hen.

U kunt zelf op elk moment de door u toegevoegde inhoud van uw traject en uw updates verwijderen.

Met wie we uw data delen

Om technische redenen wordt uw data gedeeld met een externe partij die de server beheert. We delen ook geanonimiseerde gegevens voor analytische doeleinden met partij die ons helpt bij de analyse: Hoeveel downloads krijgen we per maand? Hoeveel trajecten worden er aangemaakt? Deze gegevens gebruiken we om de app te verbeteren.

Als u in de app een aankoop doet, wordt u doorgeleid naar een externe partij. Deze partijen, Tradetracker en Awin, zijn in dit geval zelf de verwerkingsverantwoordelijke. Op het moment dat u via ons naar een van onze affiliate partijen gaat, weten zij op welk IP-adres gebeurt en via welke bron. Zij gaan zorgvuldig met deze data om. Wij hebben geen inzicht in jouw transacties of persoonsgegevens van deze transactie.  

Wij verkopen uw data niet aan derden.

Uw rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken. 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Over eventuele wijzigingen in ons privacystatement zullen wij u via de mail op de hoogte brengen. U kunt dan aangeven als u het niet langer eens bent met het privacy statement. 

Vragen en klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stamps b.v.

Minstraat 19 bis

3582 CA  Utrecht

info@stamps-app.com

 

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookies

What's a cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Google Analytics

We do not use google analytics in our app Stamps. Your data are safe with us. 

The American company Google places a cookie on our website as part of their Analytics- service. We use this service to measure how visitors use our website. Google can provide this data to third parties if legally obliged to do so or as far as third parties process data on behalf of Google. We have no influence on this.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij gebruiken dit voor analytische doeleinden: Hoeveel bezoekers krijgen we per maand? Wat zijn de stille en drukke uren? Vanuit welke landen wordt onze site bezocht? De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Personal data

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief verzamelen wij uw mailadres, voor- en achternaam. U kunt zich op elk moment afmelden via de knop onder elke nieuwsbrief of via de website.
Klanttevredenheidsonderzoek
Stamps zoekt op diverse manieren klantcontact. Als u ons via mail benadert, kunt u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Om deze reden gebruiken en bewaren we data zoals uw mailadres.  We gebruiken de resultaten van onderzoeken om onze dienstverlening te verbeteren. Deze clausule in dit privacystatement vormt hiertoe de wettelijke basis.We gaan op de website op dezelfde veilige manier om met uw persoonsgegevens als in de app. Zie daartoe de paragraaf hierover boven in dit document.

Tracking cookies for affiliate marketing

Stamps makes use of the services of TradeTracker.com. These services aim to give insight to advertisers and publishers in the effect of advertisements, leads or other actions shown. By doing so an advertiser only needs to pay the publisher when the add shown (or other action) refers to the advertiser and the person who makes a purchase. To obtain these insight TradeTracker uses data amongst which cookies. These data relate to people, but these people will not be mentioned with their names. It concerns pseudonymous data that refer to one referral of a person from one website to another that then will be confirmed when a purchase is made.

Ook houdt TradeTracker een database bij van doorverwijzingen naar afzonderlijke apparaten. Zo kan TradeTracker zien of een advertentie die iemand op het ene apparaat, bijvoorbeeld een telefoon, bekijkt, ertoe leidt dat die persoon op een van zijn of haar andere apparaten, bijvoorbeeld een laptop, overgaat tot een aankoop. Deze database maakt het identificeren van mensen aan de hand van hun naam onmogelijk en ook TradeTracker zelf is hiertoe niet in staat.

TradeTracker bouwt geen profielen op die de aankoopgeschiedenis van personen in de loop van tijd weergeven. Daarnaast richt TradeTracker geen advertenties voor producten en diensten op personen op basis van hun geconstateerde interesses. TradeTracker meet alleen de effectiviteit van specifieke online advertenties.

Right of access, correction, and removal of personal data

You have the right to access, correct or remove your personal data. Please open the contact page for our contact details. To prevent abuse, we might ask you to identify yourself adequately. If you wish to access your personal data in connection to a cookie, we request you to send us the cookie involved. You will find this in the settings of your browser.

Switching cookies on and off and deleting

You will find detailed instructions on how to switch cookies on or off and how to delete them in the Help-bar of your browser.

More information about cookies?

The following websites give detailed information about cookies:

Questions and complaints

If you still have questions having read this statement about your personal data or if you want to make use of the rights described or if you have a complaint about the processing of your personal data, please contact us at:

Stamps B.V.
Minstraat 19 bis
3582 CA  Utrecht
Email: info@stamps-app.com

If we cannot come to an agreement together, you have the right to file a complaint to the Autoriteit Persoonsgegevens. We advise to visit their website for contact information (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).